םיפדעומל רתאה תא ףיסוהל ידכב ןאכ ץחל
* ENTER * הסינכ *הדעסמה טירפתל

םיחרואה רפסל
An@t
םירתא בוציע