תונושאר תונמ
קצבו םימחל
תופסות
םיקרמ
םיטלס
םיגד
תויגועו תוגוע
רשבו ףוע
םיחוניק
ינוחמצ
תואקשמ
תודיטשפ

ןוכתמ תפסוהל

"גלזמה הצק לע" םורופה לא


םיחרואה רפסל

תורשכ תדועת


םיצלמומ םירושיק